Elastocoast op 15 strandhoofden langs kustelastocoat


2013, maart - Heijmans heeft van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier opdracht gekregen voor het aanbrengen van Elastocoast op 15 strandhoofden langs de Noordzeekust, ten Noorden van het dorp Groote Keeten. De werkzaamheden zijn op 22 mei gestart.
Elastocoast is volgens Heijmans  een innovatief en duurzaam bekledingsysteem voor dijken en dammen. Het bestaat uit een mengsel van een speciaal door BASF ontwikkeld polyurethaan-bindmiddel en breuksteen 20-40 mm. Direct na menging wordt het materiaal op het dijkoppervlak aangebracht en na een snel verlopende uitharding resulteert dit in een zeer sterke en erosiebestendige bekleding. Deze bekleding heeft een zeer open structuur, waardoor de energie van inslaande golven wordt geabsorbeerd en de golfoploop over het talud wordt geremd.
Elastocoast is ontwikkeld voor met name het versterken van dijken, maar is ook in ecologisch opzicht van toegevoegde waarde. Uit pilotproeven blijkt namelijk dat het materiaal een prima ondergrond vormt voor de vestiging van algen en wieren. De holle ruimten tussen de stenen vormen bovendien een goede schuilplaats voor schelpdieren zoals mosselen en andere kleine organismen. Elastocoast heeft in dit project alleen een ecologische functie.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het project Zwakke Schakels Noord-Holland als onderdeel van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2). In dit project wordt een deel van de kust (de Hondsbossche en Pettemer Zeewering en de duinen van Callantsoog) versterkt met zand en worden bestaande strandhoofden bedekt. Daardoor verliezen de vogels een deel van hun foerageergebied. Het opwaarderen van de strandhoofden ten noorden van Groote Keeten compenseert deze ingreep.

elastocoat
Bron: Heijmans>